Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING EN VERHUUR

Van MacRent.NL (handelsnaam van Go4Rent Nederland  B.V.)

 

Artikel 1: TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Go4Rent Nederland B.V.als ook door MacRent.nl/Go4Rent (beiden hierna te noemen verhuurder) gedane offertes, met verhuurder gesloten overeenkomsten en de aan verhuurder verstrekte opdrachten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen. Go4Rent Nederland B.V. is een dochtermaatschappij van Rent4all beheer B.V.  In deze hoedanigheid mag Go4Rent Nederland B.V de handelsnaam MacRent gebruiken voor het aanbieden van haar diensten. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij (hierna te noemen “huurder”) zijn op transacties met verhuurder van toepassing indien verhuurder daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Afspraken en toezeggingen die afwijken van de inhoud van deze voorwaarden kunnen verhuurder uitsluitend binden indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door verhuurder zijn bevestigd.

 

Artikel 2: EIGENDOM

De gehuurde apparatuur blijft eigendom van verhuurder, de huurder zal geen veranderingen aanbrengen die de aard of werking wijzigen, dan met schriftelijke toestemming van verhuurder. Huurder verwijdert geen merken, herkenningstekens of serienummers van goederen. Huurder gebruikt de goederen in de uitvoering van zijn bedrijf. Huurder is verplicht de apparatuur goed te onderhouden en slechts onder normale omstandigheden te gebruiken, overeenkomstig de technische specificaties en bedieningsvoorschriften.

 

Artikel 3: AANBIEDINGEN, OFFERTES EN PRIJZEN

Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. De aanbieding en/of offerte is vrijblijvend en geldt zolang de voorraad strekt. Verhuurder kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden zonder duidelijke orderbevestiging van verhuurder. Overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij door externe omstandigheden (zoals verhoging van rechten/accijnzen, wijziging in muntpariteit, prijsstelling van de leveranciers, verzekeringspremies en dergelijke) prijsverhoging moet worden toegepast. Indien dat het geval is, zijn de door verhuurder toegepaste prijsverhogingen bindend voor de koper/huurder. Overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. Extra bewerkelijke delen en veranderingen, door de koper/huurder aangegeven, zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging.

 

Artikel 4: VERLENGING

Voor afloop van de huurperiode zal verhuurder trachten contact met huurder op te nemen, om te vernemen of huurder de huurperiode wil verlengen. Huurder zal in ieder geval, ook als verhuurder geen contact met huurder heeft gekregen, voor afloop van de huurperiode de huur schriftelijk opzeggen. Indien niet tijdig is opgezegd behoudt verhuurder zich het recht voor de huurperiode tegen de initiële voorwaarden en voor de initiële termijn te verlengen.

 

Artikel 5: BORG

Een vastgestelde borgsom dient vooraf te worden voldaan. Bij schade aan apparatuur of transportmiddelen, worden de daaraan verbonden herstellingskosten op de terug te ontvangen borgsom in mindering gebracht.

 

Artikel 6: LEGITIMATIEPLICHT BIJ AFHALEN APPARATUUR

Bij het afhalen van de apparatuur is het vertonen van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) verplicht.

 

Artikel 7: BETALING

Tenzij anders aangegeven in het contract, dienen huur- of verkoopfacturen contant bij aflevering/afhalen of binnen 8 dagen na factuurdatum per bank voldaan te worden. Betaling per bank kan alleen bevrijdend geschieden door overmaking van het verschuldigde bedrag op het bankrekeningnummer als vermeld op de factuur, middels telefonische overboeking, of middels incasso vooraf. Als een huurcontract in een later stadium wordt verlengd, wordt de vervolgfactuur automatisch gegenereerd en zijn de betalingsvoorwaarden zoals hierboven beschreven. Indien huurder niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft verhuurder het recht huurder over het gehele verschuldigde bedrag 1% rente per (gedeelte van een) maand in rekening te brengen, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. Eventuele buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van huurder. De incassokosten bedragen tenminste 15% van het totaal verschuldigde bedrag inclusief rentekosten, met een minimum van € 250,- (tweehonderdvijftig euro).

 

Artikel 8: STORINGEN | REPARATIE

Verhuurder test voor overdracht van de apparatuur aan huurder of de apparatuur goed functioneert. Huurder erkent dat verhuurder goed functionerende apparatuur aan huurder heeft uitgeleverd. Storingen aan de apparatuur worden in Europa kosteloos voor rekening van verhuurder verholpen door reparatie of vervanging, mits is voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden: 1. De storing binnen 2 uur nadat de storing redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, is gemeld aan verhuurder; 2. Huurder de apparatuur niet zelf heeft gerepareerd of bewerkt; 3. Huurder de apparatuur niet heeft blootgesteld aan abnormale omstandigheden of gebruikt heeft in strijd met de aanwijzingen van verhuurder of de gebruiksaanwijzing; 4. Huurder de storing niet anderszins zelf heeft veroorzaakt. Verhuurder zal na ontvangst van een serviceaanvraag binnen 4 uur aanvangen met telefonische ondersteuning en/of, binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid, reparatie dan wel vervanging ter plekke. De huurperiode zal, zover mogelijk, kosteloos verlengd worden met de periode dat de apparatuur door de storing buiten gebruik is geweest. Huurder dient in redelijkheid mee te werken aan de oplossing en indien nodig inspanning te verrichten om de oplossing mogelijk te maken. Storingen aan de apparatuur, voor zover niet door huurder veroorzaakt, worden in de Europa kosteloos verholpen. Voor wederverhuurders geldt in tegenstelling tot hetgeen hierboven is bepaald dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor reparatie en verhelpen van storingen aan de apparatuur. Zij worden geacht de apparatuur zelf nogmaals te controleren op functioneren, juiste werking en of gebreken direct bij ontvangst.

 

Artikel 9: VERZEKERING/SCHADE/AANSPRAKELIJKHEID BIJ SCHADE, VERLIES EN VERMISSING Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de apparatuur, die tijdens de huurperiode optreedt, door welke oorzaak dan ook. Gedurende de gehele huurperiode is huurder daarom geacht de apparatuur van verhuurder adequaat te verzekeren tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de apparatuur.

 

Artikel 10: VERPAKKINGSMATERIAAL

Het in huur geleverde verpakkingsmateriaal blijft eigendom van verhuurder. In geval van ontbrekend verpakkingsmateriaal zal verhuurder de kosten voor vervanging in rekening brengen bij retournering van de apparatuur.

 

Artikel 11: ANNULERING

Indien huurder voor de ter beschikking stelling van de apparatuur de huurovereenkomst annuleert is huurder aan verhuurder verschuldigd: - Alle pre configuratiekosten - Een bedrag gelijk aan 25% van de totaal overeengekomen huursom Verhuurder heeft voorts onverminderd het recht volledige schadeloosstelling te vorderen.

 

Artikel 12: TERUGGAVE VAN DE APPARATUUR

Huurder verplicht zich als goed huisvader over het ingehuurde te waken en er zorg voor te dragen dat alle ingehuurde apparatuur en goederen werkend, compleet van onderdelen goed functionerend terug ingeleverd worden bij verhuurder. Indien bij retournering van de apparatuur gebreken worden geconstateerd, die niet het gevolg zijn van normaal gebruik of normale slijtage, zullen alle kosten voortvloeiend uit de noodzakelijke herstel- en/of reinigingswerkzaamheden alsmede vervanging, inclusief arbeidsloon en onderdelen tegen nieuwprijs, aan huurder apart in rekening worden gebracht. Indien er bij ontvangst van de apparatuur delen ontbreken, zullen de kosten van vervanging van deze delen aan huurder op basis van nieuwprijs in rekening worden gebracht. Indien de apparatuur niet meer ingeleverd kan worden of door de schade niet meer bruikbaar is en het vervangen van onderdelen onmogelijk is zal huurder de huidige nieuwwaarde (huidige aanschafprijs) van de apparatuur, zelfde model of diens opvolger dan wel de serie die qua techniek en gebruik het meest overeenkomt met de teniet gegane of beschadigde serie, aan verhuurder verschuldigd zijn.

 

Artikel 13: VERPLICHTINGEN VAN UITVOERING

(indien er sprake is van opdracht (installatie en aansluiting van apparatuur) aan verhuurder) 1. Verhuurder neemt op zich en is gehouden om de opdracht op vakbekwame wijze, naar beste eer en geweten, naar stand van de wetenschap en met behulp van de voorhanden middelen uit te voeren.

2. Indien een aan verhuurder verstrekte opdracht door deze niet op vakbekwame wijze is uitgevoerd, is de aansprakelijkheid van verhuurder in het algemeen beperkt tot het navolgende: * Verhuurder zal de opdracht of het desbetreffende gedeelte daarvan opnieuw en correct uitvoeren zonder hiervoor aan koper/huurder kosten in rekening te brengen. * Indien het corrigeren van de uitvoering niet meer mogelijk is of niet meer zinvol is te achten (bijvoorbeeld wegens het tijdsverloop), kan door Verhuurder het desbetreffende factuurbedrag of een evenredig gedeelte daarvan worden gecrediteerd respectievelijk gerestitueerd.

3. Verhuurder is in elk geval niet aansprakelijk voor: a. schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat de koper/huurder de zaken na installatie door Verhuurder vervolgens op een andere wijze heeft geïnstalleerd dan wel wijziging(en) heeft aangebracht in de installatie; b. schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat de koper/huurder de zaken op onjuiste wijze en/of voortijdig in gebruik heeft genomen, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, of aan derden heeft doen leveren; c. beschadiging aan ruimten, elektriciteitsvoorziening en andere aan koper/huurder toebehorende materialen, tenzij koper/huurder aantoont dat deze beschadiging een gevolg is van onzorgvuldig handelen van Verhuurder.

4. Indien verhuurder ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de koper/huurder, dan wel deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk worden gesteld, zal de koper/huurder verhuurder ter zake volledig vrijwaren en verhuurder alles vergoeden wat zij aan deze derden dient te voldoen.

 

Artikel 14: TUSSENTIJDSE BEEINDIGING

Indien huurder niet (tijdig) voldoet aan enige verplichting, alsmede bij faillissement en (voorlopige) surseance van betaling of toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling op huurder, is verhuurder bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van de schade, die het gevolg is van de niet nakoming, terwijl tevens elke vordering, die verhuurder ten laste van huurder heeft, dadelijk opeisbaar is. In geval van ontbinding is verhuurder gerechtigd om, zonder nadere waarschuwing, de apparatuur op te halen. Huurder verschaft te allen tijde een door verhuurder aangewezen persoon toegang tot het perceel of percelen waarin zich de goederen bevinden. Indien het gestelde zich voordoet, zal de huurder aan verhuurder de vervallen en niet betaalde termijnen terstond voldoen. Tevens zal huurder een direct opeisbare schadevergoeding verschuldigd zijn, welke gelijks is aan de nog te verschijnen huurtermijnen bij normale voortzetting van de huurovereenkomst.

 

Artikel 15: AANVULLENDE BEPALINGEN

De opdracht tot verhuur wordt door verhuurder uitgevoerd binnen het afgesproken tijdsbestek, tenzij verhuurder door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) zou zijn verhinderd zorg te dragen voor een tijdige nakoming. Indien verhuurder door overmacht verhinderd zou zijn de zaken op het overeengekomen tijdstip te verhuren, heeft zij het recht de uitvoering van deze opdracht tot verhuur naar een later tijdstip te verplaatsen, dan wel de opdracht te annuleren (en de overeenkomst te ontbinden) zonder schadeplichtig te zijn jegens huurder. Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstromingen, staking, bedrijfsbezetting en uitsluiting, stremming in de aanvoer, storing in de levering van energie, overheidsmaatregelen, defecten aan machines en gereedschappen, alles zowel in het bedrijf van verhuurder als in het bedrijf van derden van wie verhuurder de benodigde materialen, grondstoffen of diensten geheel of gedeeltelijk betrekt, alsmede iedere andere omstandigheid welke dan ook, waardoor het voor verhuurder redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze de opdracht uit te voeren. Verhuurder geeft de huurder in elk geval bericht of en wanneer de opdrachten zullen worden uitgevoerd, terwijl de huurder terstond mededeling van verhuurder zal ontvangen van een geval van verhindering door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht). Het is verhuurder toegestaan de gehuurde zaken in gedeelten te leveren, of de opdracht in gedeelten uit te voeren, tenzij een deellevering of een gedeeltelijke uitvoering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, of de opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd, is verhuurder gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 16: KLACHTEN

De verhuurde zaken worden door verhuurder regelmatig gecontroleerd en onderhouden en voor afgifte aan de huurder op bedrijfszekerheid gecontroleerd. De huurder wordt geadviseerd de gehuurde zaken te beproeven alvorens deze in gebruik te nemen. Indien er sprake is van disfunctioneren van de apparatuur dient dit terstond gemeld te worden. Indien tijdens de huurperiode niet wordt gereclameerd bij verhuurder terzake het niet of niet voldoende functioneren van de gehuurde zaken, kan geen restitutie worden verlangd op de huurprijs. Verhuurder is slechts gehouden vervangende zaken ter beschikking te stellen voor zover deze beschikbaar zijn.

 

Artikel 17: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op alle met Verhuurder gesloten overeenkomsten is steeds Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, worden bij uitsluiting onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter.